25. srpanj 2024.
  
Arhitektura Rijeke

 Skip Navigation LinksNaslovnica > Informacije > Bonitet

Bonitet i kreditna sposobnost trgovačkog društva

Kreditna sposobnost samo je jedan od aspekata boniteta trgovačkog društva. U prilog toj tezi navodim sljedeće:

 • trgovačko društvo koje se u bliskoj prošlosti prezadužilo radi ulaganja u izgradnju ili modernizaciju opreme, tehnologije i kadrova, ima visok bonitet ( jer ga je imalo i u prethodnom razdoblju) ali stvarna kreditna sposobnost tog društva je niska ili je uopće nema
 • trgovačko društvo koje posluje stabilno i ne koristi kredite, sa sigurnošću se može tvrditi da posjeduje dobar bonitet, ali ima neutvrđenu kreditnu sposobnost

Postupak analize kreditne sposobnosti vodi se tako da se dobiju što pouzdaniji odgovori na sljedeća pitanja:

 1. Može li i namjerava li poduzetnik izmiriti ugovorne obveze vezane uz kredit ?
 2. Utvrditi realnu vrijednost potraživanja i zaliha, te utvrditi njihovu stvarnu likvidnosnu situaciju.
 3. Je li profitna stopa takva da u odnosu na obujam prodaje, obrtni i fiksni kapital, osigurava povrat kredita?
 4. Osigurava li obujam prodaje, u odnosu na korišteni obrtni kapital, novčane priljeve dostatne za povrat kredita?
 5. Koja je donja granica profitne stope koja osigurava uredno servisiranje obveza vezanih uz kredit

Karakteristike korisnika kredita

Ocjenjuje se karakter korisnika kredita, analiziraju odgovornost i osobine menedžera, vlasnika, ispituje se pravovremenost izmirenja obveza, te kvaliteta financijskih izvješća i poslovnih knjiga. Ovim analizama želi se utvrditi reputacija tražitelja kredita i odgovor na pitanje o kvaliteti upravljanja trgovačkim društvom - sposobnost upravljačkog tima da formulira tekuću i razvojnu poslovnu politiku trgovačkog društva, postoji li razrađen poslovni plan i strategija koja je sposobna stvarati i ostvariti dobit.

Kapacitet i kreditna sposobnost

analizira se:

 • proizvodni kapacitet
 • financijski kapacitet

Najsigurniji izvori kapaciteta tražitelja kredita jesu novčani tijek i visina ostvarene dobiti.

Kapital

Kapital je relativna vrijednost korisnika kredita. U modernom pristupu procjeni kreditne sposobnosti kapital je izgubio onu najizravniju važnost kao činilac procjene kreditne sposobnosti.Češće se kapital u okviru procjene kreditne sposobnosti promatra kao financijska poluga ili odnos između duga i kapitala. Treba provjeriti da je visina uloženog kapitala vlasnika dostatna za obavljanje poslovanja na razini na kojoj posluje potencijalni korisnik kredita. U tom smislu kapital se analizira u odnosu na dugove društva i u odnosu na novčani tijek.

Odnos tekućih sredstava i tekućih obveza

tekuća sredstva = novčana sredstva + kupci + zalihe

tekuće obveze = dobavljači + tekuće dospijeće dugoročnih kredita

Ako je odnos 1:1 ili ispod to može upućivati da je razina ukupnih angažiranih sredstava niska i da poduzeće neće biti u stanju na vrijeme izmiriti obveze. Za održavanje tekuće likvidnosti potrebna je znatna veličina radnog kapitala (Working capital ili Net working capital) koji predstavlja razliku imeđu tekuće aktive i tekućih obveza - stalna obrtna sredstva. Taj odnos trebao bi biti 2 ili veći od 2, što znači da odnos tekuće aktive i tekuće pasive treba biti najmanje 2:1. Odnos zavisi od vrste djelatnosti, duljine proizvodnog ciklusa, brzine obrta zaliha, naplati proizvoda ili usluga.

Ako je odnos tekućih sredstava i tekućih obveza nizak poduzeće se nalazi u situaciji da živi od danas do sutra, što znači da je prisiljeno primjenjivati neekonomske mjere, koje negativno utječu na stabilnost i profitabilnost poslovanja (poduzeće je prisiljeno proizvode prodavati po nižim cijenama da bi moglo postići avansno plaćanje, može se desiti na nije u stanju osigurati dovoljne zalihe robe za kontinuiranu proizvodnju i zadovoljenje potražnje svih kupaca, poduzeće je prisiljeno kupovati sirovine od posrednika u manjim količinama, umjesto da kupuje direktno od proizvođača po nižim cjenama.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

Odnos brzo unovčive aktive - gotovina, likvidni vrijednosni papiri, potraživanje od kupaca i ukupnih tekućih obveza. Ovaj odnos ne smije biti manji od 1:1. Ako je ovaj pokazatelj jako nizak to može značiti da poduzeće ima visoku razinu zaliha i da možda nije u stanju prodati svoje gotove proizvode.

Pokazatelj kreditne sposobnosti

Odnos dugoročnih kredita i trajnih izvora vlastitih sredstava izražava se kao relativna proporcija, npr 1:2 znači da na jedan dio duga dolaze dva dijela vlastitih sredstava, ili kao postotak u odnosu na ukupno angažirana sredstva.

Stopa pokrića obveza vrijednošću sredstava

Odnos neto sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava i dugoročnih obveza.

Stopa otplativosti duga

Pokazuje koliko puta dobit iz poslovanja (prije kamate pokriva otplate glavnice i kamate, može se uzeti u obzir dobit prije plaćanja poreza i dobit nakon plaćanja poreza, Krakoročne obveze po kreditu i kamatama se ne uzimaju u obzir. (npr. stopa 2,5 znači da dobit iz poslovanja može biti manja i 50% a da poduzeće bude sposobno izmirivati svoje obveze.

IDRIS d.o.o.
Janeza Trdine 1
51000 Rijeka
Tel +385 51 317 300
GSM +385 98 928 8003
email
idris@idris.hr
 
 
 

 Ponuda usluga

 • Investicijski elaborati za dobivanje kredita
 • Planovi poslovanja malim poduzetnicima
 • Financijski konzalting
 • Organizacija financijske funkcije u poduzeću
 • Kontroling-upravljanje poslovnim rezultatom
 • Financijsko restrukturiranje poduzeća
Idris d.o.o. u Krku
O nama | Zaštita privatnosti | Uvjeti korištenja | Oglašavanje | Pomoć
Copyright © 2009-2024 Idris d.o.o. Rijeka. Sva prava zadržana. Autorska prava.